Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar

Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar

Njoftohen te gjithe te interesuarit per te ndjekur modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF-te) te aplikojne ne adresen  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Kerkesa per regjistrim duhet te shoqerohet me CV-ne personale e cila deshmon se i interesuari ka nje pervoje pune mbi 5 vjet ne hartimin e pasqyrave financiare me SNRF-te dhe se aktualisht eshte i punesuar ne nje njesi ekonomike qe harton pasqyra financiare me keto standarde.

Modulet e trajnimit zhvillohen ne gjuhen shqipe dhe jane pa pagese. Keto module trajnimi ofrohen ne kuader te projektit te Bankes Boterore, financuar nga SECO.

PS: Kurset do te kene nje numer te kufizuar pjesemarresish.

Kalendari i moduleve te trajnimit eshte si me poshte:

– Java qe fillon me 22 janar (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore)

– Java qe fillon me 29 janar (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore)

– Java qe fillon me 5 shkurt (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore)

**Per detaje te diteve te javes kur do te zhvillohet trajnimi, orarit ditor dhe vendit ku do te zhvillohet aktiviteti, do te njoftohen individualisht vetem te interesuarit e pranuar ne shortlist.

Last Updated (Monday, 22 January 2018 08:36)

 

10 VJET SHOQATA "KONTABËL I MIRATUAR"


Reklama për sesione trajnimi mbi NAS dhe IFRS

Reklama për sesione trajnimi mbi NAS dhe IFRS Katalin Foldesi < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > GI 12/10/2017 12: 27'Ariet Malaj '( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) Patrick Corrigan ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) I nderuar Z. Malaj,

 

Për të ftuar trajnuesit për trajnimet e NAS dhe IFRS, shpallja e bashkangjitur do të publikohet në Gazetën Shekulli për tre ditë javën e ardhshme, më 18-19-20 tetor 2017. A mund të vendosni këtë reklamë në faqen e internetit të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar?

 

Project Name Strengthening accountancy and audit education of financial statements preparers and tax employees, and technical capacities of the accounting and audit professions . ( Forcimi i kontabilitetit dhe auditimit të përgatitësve të pasqyrave financiare dhe punonjësve të taksave, si dhe kapaciteteve teknike të profesioneve të kontabilitetit dhe auditimit)

 

Project funding and Client The overall project is financed under a Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) grant, administered by the World Bank and executed by the Ministry of Finance (Projekti i përgjithshëm financohet nga një grant i Sekretariatit Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO), i administruar nga Banka Botërore dhe i ekzekutuar nga Ministria e Financave)

 

Project Objective Technical assistance project to support the strengthening of the accounting and audit profession in Albania (Projekti i asistencës teknike për të mbështetur forcimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në Shqipëri)

 

Project Component Training sessions on NAS and IFRS Sesionet e trajnimit mbi NAS dhe IFRS

 

Activity • Deliver 20 training sessions on NAS. The duration of each session will be 5 days. Each session will be attended from 30-40 preparers of financial reporting from membership of accountancy organizations, IEKA as well as from other accountants working for companies and tax department inspectors. (Jepni 20 seanca trajnimi në NAS. Kohëzgjatja e çdo sesioni do të jetë 5 ditë. Çdo sesion do të ndiqet nga 30-40 përgatitës të raportimit financiar nga anëtarësia në organizatat e kontabilitetit, IEKA, si dhe nga kontabilistët e tjerë që punojnë për kompanitë dhe inspektorët e departamentit të taksave.)

• Deliver 3 training sessions on IFRS. The duration of each session will be 2 days).Each session will be attended from 30-40 preparers of financial reporting from membership of accountancy organizations and IEKA as well as other accountants working for companies and tax department inspectors. ( Kryen 3 seanca trajnimi mbi SNRF. Kohëzgjatja e secilit sesion do të jetë 2 ditë. Çdo sesion do të ndiqet nga 30-40 përgatitës të raportimit financiar nga anëtarësia e organizatave të kontabilitetit dhe IEKA si dhe kontabilistë të tjerë që punojnë për kompanitë dhe inspektorët e departamentit të taksave.)

 

Training Period November 2017 – May 2018

 

Training Location Tirana, Korça, Vlora, Elbasan, Shkodra, Durresi

 

Eligibility Professionals who have at least three years of working experience in preparing financial statements with NASs or IFRSs. (Profesionistë të cilët kanë të paktën tre vjet përvojë pune në përgatitjen e pasqyrave financiare me NAS ose SNRF.)

 

Application Applications of interest with CVs can be submitted until 31 October to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ( Aplikimet e interesit me CV mund të dorëzohen deri më 31 Tetor në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Për të ftuar trajnuesit për trajnimet e NAS dhe IFRS, shpallja e bashkangjitur do të publikohet në Gazetën Shekulli për tre ditë javën e ardhshme, më 18-19-20 tetor 2017

Read more...

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?