Rregullore - Page 2

Article Index
Rregullore
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

 

2.4-Anetari i Komitetit te Kontrollit e humbet automatikisht cilesine e tij si anetar ne rastet kur pushon se qeni anetar i Shoqatës KM dhe eshte objekt i nje ndeshkimi disiplinor me pezullim per nje periudhe kohe te caktuar.

2.6-Shkarkimi i anetarit te Komitetit te Kontrollit behet në mbledhjen e Asambles së përgjithshme të antarëve e cila thirret nga Kryetari i Komitetit të Drejtimit brenda 60 ditesh nga momenti qe Kryetari ka marre dijeni per ekzistencen e arsyeve te shkarkimit.

2.7-Proçedura per njoftimin e vendeve vakante dhe paraqitjen e kandidaturave ne kete rast bëhen nga Sekretaria e Shoqatës KM dhe do t’i paraqiten Kryetarit te Komitetit Drejtimit menjehere pas njoftimit te rendit te dites deri ne diten e mbledhjes se Asambles së Përgjithshme të antarëve.

Mandati i anetarit te zgjedhur ne perputhje me kete pikë do te perfundoje se bashku me

mandatin e anetareve te meparshem.

2.8-Ne raste vdekje ose pengesash të ngjashme qe i dalin anetarit te Komitetit te Kontrollit ne

kryerjen e detyrave qe i jane caktuar nga ligji, statuti, apo nga Organet Drejtuese të Shoqatës, ky mund te zevendesohet deri ne mbledhjen e ardhshme te Asambles së Përgjithshme, e cila duhet te thirret ne perputhje me pikën 2.6. Zëvëndësimi bëhet nga nje anetar tjeter i Shoqatës KM i cili ka paraqitur kandidaturen ne zgjedhjet e fundit dhe ka fituar numrin me te madh te votave pas kandidatit te zgjedhur ne kete post dhe që do të zëvëndesohet.

Kapitulli 2 – Dispozitat e posaçme

Neni 5. – Komiteti i Kontrollit:

Komiteti Kontrollit në pajtueshmëri me kompetencat që i jepen ne Nenin 22 të Statutit do të jetë kompetent që të caktojë përgjegjësinë që kanë anëtarët e Shoqatës KM lidhur me fondet dhe burimet e të ardhurave të shoqatës. Lidhur me vendimet e Komitetit të Kontrollit mund që të bëhen ankesa tek Komiteti i Drejtimit, por vetëm duke u bazuar paraprakisht në këtë Rregullore. Komiteti i Kontrollit përcakton përgjegjësinë e anëtarëve përgjegjës të Shoqatës lidhur me shkeljen e neneve të Statutit të Shoqatës KM, rregullave te përcaktuara në rregulloret dhe urdhëresat ë Komitetit të Drejtimit të lëshuara në bazë të kopetencave statuore si dhe mos zbatimin e kuadrit ligjor.

Komiteti Kontrollit ndihmohet në punën e vetë nga Sekretaria e Shoqatës KM.

Neni 6 - Masat Disiplinore:

Komiteti i Kontrollit në pajtueshmëri me kompetencat që i jepen në Nenin 22 të Statutit do të propozoj në raportin për Asamblen masat përkatëse për shkeljet e konstatuara të cilat do të jenë si më poshtë:

· Vërejtja mund t’i jepet një anëtari për paregullsi të konstatuara në dokumentacion.

· Pezullimi mund t’i jepet një anëtari për favorizime financiare dhe diferenca të pa konstatuar nga vetë personi përgjegjës.

· Heqja e antarësisë dhe ndjekje penale mund t’i jepet një anëtari për shpërdorime dhe abuzime me mjetet monetare si dhe përdorime jashtë destinacioni e statutit.

Komiteti i Kontrollit mund të inicoj edhe masa të tjera disiplinore, si:

§ Të rekomandoj që anëtarit të mos i lëshohet çertifikata

§ Të rekomandoj që çertifikata e anëtarit t’i merret nga Komiteti i Drejtimit. Vendimi i Komitetit të Drejtimit mund të përfshijë edhe masat që konsistojnë në atë që çertifikata e atij anëtari të mos rikthehet për një periudhë të caktuar kohore.Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?