Rregullore - Page 3

Article Index
Rregullore
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

 

Kapitulli 3 – Procedura e Kontrollit

Neni 7 – Paraqitja dhe inicimi i procedurës:

Komiteti i Kontrollit dhe Komiteti i Drejtimit në mbledhjen e përbashkët në çdo fillim viti marin vendim për datat dhe proçedurat e kontrollit të brëndshëm

Komiteti i Kontrollit do ta inicoj procesin e kontrollit pasi që të ketë dorzuar programin ë kontrollit Komitetit të Drejtimit, dhe tu jetë vënë në dispozicion një nga personat që kanë përgjegjësinë për aktivitetin ekonomik të Shoqatës KM.

Bazë për procedurën e kontrollit do të jenë:

§ Kur plotsohen afatet për kontroll të përcaktuara nga Statuti i Shoqatës KM;

§ Kur krijohen situata të cilat do ta cenojnë raportimin financiar, kërkesat e Kodit të Etikës, transparencën ndaj publikut dhe kërkohet nga Komiteti Drejtimit ose ¾ e antarëve të asambles;

§ Kur ka ndryshime të pa parashikuara si dhe problematika për të cilat Komiteti i Drejtimit ose ¾ e asambles kërkon verifikimin me zgjedhje në gjëndjen ekonomike të Shoqatës KM.

Neni 8 – Shqyrtimi i dokumentave:

Sekretaria e Shoqatës KM brënda tremujorit të katërt të vitit paraardhës i jep Komitetit të Kontrollit propozimin e Komitetit të Drejtimit për datat e kontrollit dhe mundësitë kohore për të vënë në dispozicion personat përgjegjës që do të kontrollohen, si dhe përcakton për muajin Janar të vitit precedent datën e mbledhjes së përbashkët për të përcaktuar datat dhe proçedurat e kontrollit.

Pas rakordimit të datave në mbledhjen e Janarit, brënda muajit Shkurt Komiteti i Kontrollit programon punën vjetore dhe njofton Sekretarin e Shoqatës KM. Proçedurat e kontrollit i nënshtrohen po të njëjtave afate, rregulla dhe masa disiplinore që vendosen dhe përmbahen nga kjo rregullore në përputhje me statutin.

Sekretaria e Shoqatës KM pasi që të mari kërkesën për kontroll në rastet e kërkesave në përputhje me këtë rregullore dhe të ketë mare miratimin për proçedim nga Komiteti i Kontrollit, duhet që të informojë Komitetin ë Drejtimit dhe të organizojë takimin sa më parë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë nga data ë miratimit për proçedim. Komiteti i Kontrollit ka të drejtë që të rishikojë rastin dhe të vlerësojë se a ka baza për të filluar një shqyrtim të rastit. Nëse është i nevojshëm shqyrtimi, Komiteti Kontrollit do të kontrollojë me kujdes rastin dhe do të përcaktojë faktet dhe dëshmitë e rastit. Gjatë shqyrtimeve, Komiteti Kontrollit do të ketë kompetenca që të shtrojë pyetje për të gjitha palët që janë të përfshira në rast si dhe të rishikojë të gjitha dokumentet që janë të lidhura me rastin përkatës.

Të gjithë anëtarët e Shoqatës KM janë të obliguar sipas kësaj rregulloreje që të bashkëpunojnë me Komitetin e Kontrollit gjatë shqyrtimit. Nëqoftëse ndonjëri nga anëtarët e Shoqatës KM refuzon që të bashkëpunojë me Komitetin ë Kontrollit lidhur me shqyrtimin për një rast të caktuar, ai/ajo do të konsiderohet si individ i cili nuk e përfill punën e Komitetit të Kontrollit dhe do të mbajë përgjegjësi për veprimet e tij/saj. Pasi që të sjell vendimin për kontrollin fillestar të rastit,Komiteti i Kontrollit do të iniciojë procedurën për marjen e masave ose do të anullojë rastin.Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?