Rregullore - Page 4

Article Index
Rregullore
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

 

Neni 9 - Pregaditja e Raportit të Kontrollit:

Komiteti i Kontrollit ka për detyrë që në afat prej njëzet e një ditësh të pregatitë raportin ë kontrollit. Raporti do të përmbajë të gjitha detajet e shqyrtimit dhe do ti shtohen të gjitha dëshmitë dhe dokumentat e tjera që janë egzistuese për rastin.

Kontrolli dhe në fundë raporti duhet të pasqyrojnë zbatimin e ligjshmërisë, standarteve, autorizimeve të drejtuesve, plotësimin e veprimeve, vlefshmërinë dhe saktësinë e tyre, ruajtja e siguria fizike e aktiveve, trajtimi i gabimeve, ndarjen e detyrave. Gjithashtu duhet të kontrollohen mjetet për realizimin e objektivave ku mundet të përfshijmë: sigurimi i rregjistrimit besnik, ndarja e funksioneve dhe përgjegjësive, caktimi i kufizimeve në përgjegjësitë individuale për marrjen e vendimeve, përcaktimi i sistemit të qartë e të saktë të miratimeve dhe nënshkrimeve të veprimeve, qarkullimi i informacionit në kohë dhe besnik si dhe çdo porosi tjetër e dhënë.

Neni 10 -Kontrolli:

Procedura e kontrollit dhe afatet janë përcaktuar nga Komiteti i Kontrollit sipas pikes 7 të kësaj rregullore. Për të realizuar kontrollin ju vihet personi përgjegjës në dispozicion me dokumentacionin përkatës sipas kërkesave të Komitetit të Kontrollit.

Neni 11 – Vendimi ;

Komiteti i Kontrollit do të shpall aktin e kontrollit me vendimet përkatëse që ka marr, menjëherë pas mbylljes së kontrollit. Vendimet duhet të përmbajë arsyetimin e plotë të Komitetit të Kontrollit lidhur me rastet. Një kopje ë aktit të kontrollit dhe vendimeve me shkrim duhet t’i dorëzohet Komitetit të Drejtimit. Gjithashtu një kopje ë vendimit(kur prekin anëtarë) anëtarit të Shoqatës KM, ose ti dërgohet atij përmes postës në adresën e regjistruar, jo më larg se 14 ditë. Vendimi i plotëfuqishëm me shkrim duhet të përmbajë këshillën juridike lidhur me mundësinë e ushtrimit të ankesës.Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?