Rregullore - Page 5

Article Index
Rregullore
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

 

Neni 12. - Ankesat:

Anëtarët e Shoqatës KM të cilët janë prekur nga vendimet e Komitetit të Kontrollit, do të kenë të drejtë ankese. Ankesa pranohet në një afat prej 15 ditësh pasi që anëtari/ja të ketë pranuar informacionin mbi vendimin e Komitetit të Kontrollit. Ankesa mund të bëhet vetëm duke u bazuar në këtë Rregullore.

Neni 13. - Bazat për ankesa ;

Një ankesë e një anëtari i/e cili/a është shpallur si fajtor/e , mundet të drejtohet me ankesë tek Komiteti i Drejtimit duke u bazuar në arsyet si vijon:

a) Për arsye të shkeljes apo keqinterpretimit të dispozitave të procedurës dhe fakteve gjatë kontrollit;

b) Per arsye të konkludimit të gabuar të gjendjes faktike dhe mos marjes parasysh të fakteve.

c)Për arsye tëndryshme jashtë vullnetit të antarit.

Neni 14. - Përmbajtja e ankesës:

Ankesa do të përmbajë informacionin mbi vendimin për të cilin është bërë ankesa, bazat për këtë ankesë si dhe arsyetimet për këtë ankesë.

Neni 15 – Hyrja në fuqi;

Kjo rregullore hyn në fuqi në datën 18.05.2010

Komiteti i Drejtimit të Shoqatës Kontabël i Miratuar

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?