Statuti - Page 8

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

 

Neni 22

Komiteti i Kontrollit ka për detyrë të verifikojë veprimtarinë financiare të KM, pajtueshmërinë me aktet ligjore e nënligjore e me buxhetin të veprimeve të regjistruara në llogari dhe rregullaritetin  e llogarive vjetore të Shoqates.

Për verifikimet e kryera dhe rezultatet e nxjerra prej tyre, Komiteti i Kontrollit paraqet raport Asamblesë së antareve. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nënshkruajnë bashkarisht raportin. Në rast mosmarrëveshjesh, secili prej anëtarëve paraqet veças mendimet e vlerësimet në Asamblenë e antareve, e cila vendos përfundimisht.

ANTARET

Neni 25

Kerkesa per t’u antarsuar ne KM paraqitet me shkrim. Ne te shenohet emri atesia mbiemri; adresa e vendbanimit dhe ajo postare; kontaktet telefonike; viti i mbarimit te fakultetit dhe specialiteti; si dhe konfirmon zbatimin e gjithe angazhimeve qe do te dalin nga qenia antare i Shoqates se KM. Kesaj kerkese i bashkelidhet  kopja e diplomes dhe kopje deshmise Kontabel i  Miratuar.

Neni 26

Sekretari mban arshiven me dosjet perkatese si dhe kerkesat e listen emerore te antarve te  K M sipas permbajtjes se miratuar nga Komiteti i Drejtimit.

Neni   27

Çdo anëtar i Shoqates mund te largohet nga Shoqata KM me paraqitjen e kerkeses sekretaris se saj. Komiteti i Drejtimit shqyrton dhe konfirmon per cregjistrim nga lista te antarit qe njofton largimin.

Neni 28

Anëtari i larguar nga  Shoqata KM mund të kërkojë rirregjistrimin e tij. Vendimi per pranimin e rirregjistrim merret  nga Komiteti i Drejtimit.

Neni 29

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?