Statuti - Page 9

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

 

TE DREJTAT DHE DETYRAT E ANTARIT

Antari i Shoqates KM ka per detyre :

·        Respektimin e neneve te ketij statuti dhe ligjeve e udhezimeve ne fuqi qe lidhen me profesionin.

·        Te derdhe kuotat nje here ne vit ne periudhen e caktuar.

·        Plotesimin e dokumentave te dosjes prane shoqates

·        Pagesen e rregullt brenda 6 mujorit te pare te kuotes se antaresis

·        Kualifikimin e detyrueshem vjetor

·        Informimin ne shoqat brenda gjashtemujorit te pare per subjektet te cilave u mbyll pasqyrat financiare.

·        Ruajtjen e pavaresis dhe ndergjegjes profesionale.

·        Bashkepunim dhe zgjidhje ne mirkuptim te cdo raporti me koleget e shoqates.

·        Zbatimin e kodit te etikes profesionale.

 

Antari i Shoqates KM ka te drejte :

 

·        Te mari pjese ne te gjitha mbledhjet e shoqates si degjues apo pjesmares aktiv.(me perjashtim te rasteve kur drejtuesit e mbledhjes ne perputhje me statutin dhe rregulloren e gjykojne ndryshe).

·        Te kerkoje informacion lidhur me profesionin

·        Ti vihet ne dispozicion gjithe informacioni profesional i depozituar prane shoqates.

·        Te kerkoje ndihme per probleme profesionale apo te perfaqesimit, neqoftese ai e shikon te arsyeshme.

·        Te shfaqe mendimin e tij, te diskutoje ne mbledhje, te kerkoje llogari per harxhimin e fondeve, te kundershtoje ne Gjykaten Kompetente vendimet e shoqates qe vijne ne kundershtim me ligjin dhe statutin brenda nje muaji nga dita qe ka marre njoftimin per ate vendim.

 

MASAT DISIPLINORE DHE PROCEDURAT E ANKESAVE

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?