Statuti - Page 10

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

 

Neni 35

Brenda muajit janar të cdo viti, financieri i paraqet Komitetit të Drejtimit:

-Llogaritë vjetore për vitin e mbyllur

-Projekt buxhetin për vitin e ri.

Të paktën dy muaj para datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë së antareve, llogaritë vjetore i jepen për verifikim  Komitetit të Kontrollit, i cili duhet të depozitojë raportin një muaj para datës së mbledhjes.

Llogaritë vjetore, raporti i Komitetit të Kontrollit dhe Projekt buxheti i bashkëlidhen vendimit të Asamblesë së antareve që i ka shqyrtuar e miratuar ato.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Neni 38

Për sa nuk është trajtuar në këtë Statut zbatohet legjislacioni përkatës në fuqi.

Neni  39

Ky statut hyn ne fuqi diten e regjistrimit te shoqates ne Gjykaten e Rrethit te Tiranes ne kete dite shoqata njihet edhe si person juridik.

 

Rihartuar në Tiranë, me 28 Prill 2010.

Asamblea Anetareve

Ndryshimet sipas Vendimit te Gjykates Nr.1945/2 date 27/29/2010 nuk jane reflektuar.(po punohet).

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?