Categories
Njoftime nga KM

Njoftim për Publikimin e Programit të Trajnimeve për Standardet e Kontabilitetit (SKK dhe SNK)

Njoftohen të gjithë profesionistet e interesuar se:

 

Pranë Kolegjit Universitar te Biznesit (KUB), Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes(ISAB) në daten 11.01.2021 deri 17.01.2021 zhvillon Online, një Sezon Trajnimesh “Për ndryshimet ligjore në Paketën Fiskale 2021 dhe në vijim, Njohja dhe zbërthimi i Standardeve Kombetare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SKK,SNK) dhe Analiza Financiare e Treguesve të Njesive Ekonomike.

 

Trajnimi do të realizohet duke i plotësuar kërkesat profesionisteve që zotërojnë një titull profesional “Kontabel i Miratuar” ose “Auditues Ligjor” ose kandidateve që duan të përgatiten për ti fituar këto tituj, si dhe profesionisteve te ndryshem të punësuar që duan të përditesojnë njohurite e tyre, në fushen e legjislacionit tatimor, te Kontabilitetit dhe raportimit financiar sipas SKK dhe SKK. Ky trainim bëhet edhe në sherbim të Profesionisteve anetare te “Shoqates Kontabël i Miratuar”.

Për tu njohur me detaje mbi trajnimin, regjistrimin dhe programin, klikoni këtu.